LEGE nr.344 din 31 mai 2002

lege_nr.344_din_31_mai_2002_400

Privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.108 din 30 august 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.429 din 31 august 1999, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:

c) articolul 43, care devine articolul 45, va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - (1) Produsele alimentare care nu corespund normelor în vigoare şi care constituie risc pentru sănătatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman şi denaturate.

(2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor în vigoare vor fi interzise vânzării."

45. În cuprinsul ordonanţei sintagma Ministerul Sănătăţii se înlocuieşte cu sintagma Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

a) absenţa avizului sanitar pentru proiecte şi documentaţii tehnice privind amplasarea obiectivelor economice şi social-culturale, sistematizarea centrelor populate şi a teritoriului, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinaţiei sau sistematizarea obiectivelor industriale, unităţilor de producţie, prelucrare şi desfacere a alimentelor, a depozitelor comerciale, unităţilor de prestări de servicii, de învăţământ, cultură, turism şi recreere, medico-sanitare, nucleare, de transporturi, a locuinţelor, dotărilor urbanistice şi edilitare şi de amenajare a teritoriului, agricole, zootehnice şi a oricăror alte obiective cu impact asupra sănătăţii publice;b) nesolicitarea şi/sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru normative de proiectare şi proiecte-tip, proiecte de standarde de stat, standarde şi norme tehnice pentru tehnologii, materii prime şi produse finite, proiecte de planuri naţionale de sistematizare şi amenajare a teritoriului, produse noi fabricate în ţară şi produsele importate pentru prima dată, care prin natura sau prin modul lor de utilizare pot influenţa sănătatea populaţiei, folosirea de substanţe noi sau introducerea de procese tehnologice noi, punerea în circulaţie a substanţelor chimice folosite ca dezinfectante sau pesticide, norme tehnice privind condiţiile de calitate pentru produsele alimentare şi tehnologiile utilizate în industria alimentară, stabilirea indicaţiilor şi a contraindicaţiilor pentru consumul alimentar al apelor minerale îmbuteliate."

2. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei:

a) nerespectarea clauzelor impuse prin autorizaţia sanitară de funcţionare;b) funcţionarea oricărui obiectiv fără autorizaţie sanitară de funcţionare, precum şi funcţionarea după emiterea, în condiţiile legii, a deciziei de suspendare a activităţii;c) neîndeplinirea măsurilor prescrise de direcţia de sănătate publică teritorială, care au drept scop prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentărilor şi a intoxicaţiilor favorizate şi întreţinute de factorii nocivi, ca urmare a poluării mediului de muncă şi de viaţă;d) punerea în consum public de produse alimentare noi, neavizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei."

3. La articolul I punctul 4, articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanării de mirosuri respingătoare, pulberi, fum, gaze şi vapori, ce constituie substanţe dăunătoare sănătăţii, peste limitele maxime admise, stabilite de normele şi standardele în vigoare, precum şi a producerii de ape uzate sau deşeuri rezultate atât din activităţi cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, cât şi din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substanţe;b) producerea, în mod repetat, a zgomotelor care depăşesc limitele maxime stabilite de normele de igienă şi de standardele în vigoare pentru zonele locuite;c) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit, dacă aceasta creează riscuri pentru sănătatea publică;d) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a distanţelor minime de protecţie sanitară stabilite prin normele de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit;e) creşterea păsărilor şi animalelor de consum în zonele locuite, în spaţii aflate la distanţe mai mici decât cele stabilite prin normele de igienă în vigoare;f) neefectuarea autocontrolului de laborator de către persoanele juridice din a căror activitate rezultă poluanţi de orice natură, în zone de protecţie sanitară;g) depozitarea necontrolată sau în afara locurilor special amenajate a deşeurilor solide menajere şi a celor rezultate din construcţii;h) nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute în normele de igienă în vigoare pentru manipularea, transportul şi depozitarea produselor cosmetice, care să permită menţinerea stabilităţii parametrilor calitativi şi a salubrităţii acestora."

4. La articolul I punctul 6, articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) neîntocmirea de către producătorii şi distribuitorii de apă din sistemul public a regulamentului de exploatare, funcţionare şi întreţinere a instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman, respectiv de asigurare a potabilităţii, precum şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de direcţia de sănătate publică teritorială;b) neasigurarea menţinerii stării de curăţenie pe întreg teritoriul uzinelor/staţiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalaţii, cât şi pe terenul din zona de protecţie sanitară;c) neanunţarea direcţiei de sănătate publică teritoriale asupra producerii de avarii la nivelul uzinelor/staţiilor de producere a apei pentru consum uman, asupra intervenţiilor la nivelul reţelelor de distribuţie a apei, opririi sau intermitenţei apei în reţea, precum şi neinformarea populaţiei asupra programului de furnizare a apei;d) neîntocmirea programului de exploatare a instalaţiilor, avizat de direcţia de sănătate publică teritorială, privind întreţinerea acestora, precum şi controlul de calitate al apei pentru consum uman, îmbuteliată de către producători."

5. La articolul I punctul 8, partea introductivă şi literele a)-h), j), m) şi n) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei:

a) neefectuarea de către producătorii şi distribuitorii de apă pentru consum uman în sistem public a controlului de laborator al potabilităţii apei, conform standardelor în vigoare;b) neefectuarea de către producătorii de produse alimentare, de băuturi alcoolice şi nealcoolice, de produse culinare şi de gheaţă a controlului de laborator al potabilităţii apei, conform standardelor în vigoare;c) neasigurarea dezinfecţiei eficiente a apei produse şi/sau distribuite populaţiei ca apă pentru consum uman, conform standardelor în vigoare;d) neasigurarea de către producători a unei eficienţe de 99,9% în tratarea apei, exprimată în grade de turbiditate şi în valoarea bacteriilor coliforme, conform standardului în vigoare;e) neefectuarea dezinfectării corespunzătoare a apei pentru primele cantităţi de apă distribuite, după o întrerupere în distribuţie şi în următoarele situaţii:- incidente de dare în exploatare a instalaţiilor noi, după modificări ale procesului tehnologic, după remedieri, revizii sau recondiţionări;- când nu există garanţia securităţii reţelei de distribuţie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din reţea;- în situaţii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infecţioase;f) neasigurarea de către producătorii şi distribuitorii de apă pentru consum uman a unei rezerve de substanţă dezinfectantă şi de coagulant pentru minimum 30 de zile de funcţionare;g) utilizarea de către persoanele fizice şi juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a băuturilor alcoolice şi nealcoolice, a produselor culinare, a gheţii şi altele, a unor surse de apă, fără a respecta indicatorii de calitate ai apei respective;h) utilizarea de către producătorii şi/sau distribuitorii de apă pentru consum uman a materialelor de construcţie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a ţevilor, a accesoriilor şi a dispozitivelor, precum şi a aparatelor de măsurare fără documentaţie doveditoare privind aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi fără respectarea instrucţiunilor de utilizare;
...........................................................................................j) utilizarea materialelor de construcţie, a reactivilor şi a substanţelor folosite în instalaţiile de producere şi îmbuteliere a apei pentru consum uman, fără ca acestea să fie avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru utilizarea în contact cu apa;
...........................................................................................m) îmbutelierea apei pentru consum uman în recipiente din materiale neavizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru utilizare în contact cu apa, precum şi utilizarea de recipiente returnabile pentru îmbutelierea apei pentru consum uman, fără avizarea prealabilă a reutilizării lor;n) utilizarea la transportul apei pentru consum uman a containerelor fabricate din materiale şi produse care nu sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru utilizare în contact cu apa."

6. La articolul I punctul 9, literele a), e)-h) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"a) asigurarea cu apă pentru consum uman a populaţiei, care nu corespunde condiţiilor de calitate pentru consum uman, conform standardului în vigoare, la locul de muncă, în colectivităţi temporare sau în caz de calamităţi naturale, dezastre şi accidente;
...........................................................................................e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafaţă pentru apa dată în consum uman;f) nerespectarea măsurilor impuse de prevederile legale privind zonele de protecţie sanitară a surselor de apă folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/staţiilor de producere, a rezervoarelor de înmagazinare, a aducţiunilor, a staţiilor de pompare, dezinfecţie şi a reţelelor de distribuţie;g) absenţa dezinfectantului la intrarea în reţeaua de distribuţie sau la capetele de reţea ale sistemelor publice de alimentare cu apă;h) nemarcarea vizibilă a surselor şi a reţelelor de apă, care nu corespund condiţiilor de calitate a apei pentru consum uman, din incinta unităţilor de orice fel şi a locurilor publice."

7. La articolul I punctul 11, partea introductivă şi literele b) şi c) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei:
...........................................................................................

b) neîntreţinerea în permanentă stare de funcţionare şi de curăţenie a instalaţiilor sanitare interioare în unităţi, inclusiv în mijloace de transport şi locuinţe, de către agenţii economici, precum şi de către asociaţiile de locatari/proprietari sau persoane fizice;c) neasigurarea de către asociaţiile de locatari/proprietari şi de locatarii gospodăriilor individuale a dotării cu recipiente ecologice sau neasigurarea de către proprietarul sau administratorul unităţilor de orice fel a dotării cu recipiente ecologice pentru colectarea deşeurilor menajere, amplasate în spaţii special amenajate, camere de gunoi sau platforme racordate la reţeaua de apă şi canalizare, spălate şi dezinfectate, menţinute în bună stare, reparate, suficiente numeric pentru păstrarea reziduurilor timp de maximum 2-3 zile;"

8. La articolul I punctul 12, partea introductivă şi literele b), e)-g) şi i) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
...........................................................................................

b) neevacuarea ritmică şi ori de câte ori este necesar a conţinutului instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: haznale, puţuri absorbante, closete, administrate de persoane fizice sau juridice;
...........................................................................................e) neîntreţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: fose septice vidanjabile, puţuri absorbante şi altele, de către deţinătorii acestora şi vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele străzilor;f) neracordarea instalaţiei de canalizare interioară a locuinţelor de către proprietarii acestora la reţeaua publică de canalizare, acolo unde există reţea, sau neasigurarea colectării apelor uzate fecaloid-menajere în instalaţii proprii;g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igienă privind întreţinerea curăţeniei străzilor, parcurilor, pieţelor şi a altor locuri publice şi neridicarea cu regularitate a deşeurilor menajere şi stradale;
...........................................................................................i) neîndepărtarea cadavrelor sau a resturilor de animale, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare, de către deţinătorii de animale şi/sau de administraţia domeniului public."

9. La articolul I punctul 12, după litera i) a articolului 10 se introduce litera j) cu următorul cuprins:

"j) neasigurarea dotării şi amplasării de WC-uri mobile de tipul tinetelor în locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive şi serbări câmpeneşti, expoziţii, târguri, oboare şi altele, care să fie plasate în apropierea locului de desfăşurare a activităţii, uşor de transportat la locul de golire, uşor de curăţat şi de dezinfectat."

10. La articolul I punctul 13, partea introductivă şi literele d)-f), h) şi l) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 80.000.000 lei:
...........................................................................................

d) neefectuarea periodică, conform normelor de igienă, a dezinsecţiei şi deratizării depozitelor de deşeuri solide menajere;e) neutralizarea insuficientă a apelor uzate industriale şi epurarea incompletă a apelor fecaloid-menajere;f) evacuarea apelor uzate provenite din spitale de boli infecţioase, laboratoare care lucrează cu produse patologice, precum şi de la orice unităţi care prin specificul lor contaminează aceste ape, fără epurarea biologică şi neutralizarea substanţelor radioactive sau a substanţelor chimice toxice;
...........................................................................................h) amplasarea şi amenajarea de depozite, instalaţii de depozitare, prelucrare şi neutralizare a deşeurilor solide, precum şi a celor menajere, industriale, de stradă, a vidanjului şi a cadavrelor de animale, fără autorizaţie sanitară;
...........................................................................................l) lipsa dotării cu grup sanitar a locuinţelor, inclusiv din mediul rural, şi a unităţilor de orice fel, neamplasarea, nedimensionarea, neconstruirea şi neîntreţinerea lor corespunzător normelor de igienă;"

11. La articolul I punctul 15, partea introductivă a articolului 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:"

12. La articolul I punctul 16, partea introductivă şi literele a), h) şi l) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) neasigurarea în unităţile furnizoare de servicii de igienă personală a lenjeriei curăţate, dezinfectate şi călcate, schimbată după fiecare persoană;
...........................................................................................h) funcţionarea bazinelor de înot şi a ştrandurilor fără anexe, precum vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numărului prevăzut de normele în vigoare în raport cu capacitatea unităţii;
...........................................................................................l) folosirea instrumentarului tăios în unităţile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică, fără sterilizare prealabilă;"

13. La articolul I punctul 17, partea introductivă a articolului 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:"

14. La articolul I punctul 19, partea introductivă şi literele c) şi e) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:
...........................................................................................

c) neasigurarea în unităţile şi în spaţiile care acordă asistenţă medicală şi socială pentru copii a spaţiului de cazare şi a condiţiilor de igienă pentru mame însoţitoare, precum şi internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
...........................................................................................e) neasigurarea funcţionării sistemului de încălzire, în vederea asigurării confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;"

15. La articolul I punctul 19, după litera g) a articolului 15 se introduc literele h), i) şi j) cu următorul cuprins:

"h) neraportarea de către unităţile sanitare a infecţiilor nozocomiale la direcţiile de sănătate publică teritoriale;i) neasigurarea echipamentului de protecţie complet pentru personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în vigoare, precum şi neutilizarea acestuia;j) nerespectarea măsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite."

16. La articolul I punctul 20, partea introductivă a articolului 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:"

17. La articolul I punctul 21, partea introductivă şi literele a)-c) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei:

a) neasigurarea spaţiilor şi dotărilor necesare colectării, depozitării, îndepărtării, neutralizării şi incinerării, după caz, a deşeurilor potenţial contaminate, rezultate din activităţile unităţilor sanitare, în condiţiile stabilite de normele de igienă în vigoare care să prevină transmiterea infecţiilor nozocomiale;b) neefectuarea în staţiile şi/sau în punctele de sterilizare din unităţile sanitare a controlului eficienţei sterilizării şi neîntocmirea documentaţiei necesare evidenţei sterilizării, în conformitate cu normele în vigoare;c) neasigurarea depozitării şi păstrării în condiţii optime a articolelor sterilizate în unităţile sanitare;"

18. La articolul I punctul 21, după litera f) a articolului 17 se introduc literele g) şi h) cu următorul cuprins:

"g) neutilizarea, pentru componentele aparaturii de uz medical şi ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizării prin căldură, a substanţelor dezinfectante care asigură sterilizarea chimică sau a altor metode de sterilizare;h) necunoaşterea de către personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar a tehnicilor şi procedurilor de pregătire a instrumentarului pentru sterilizare."

19. La articolul I punctul 22, partea introductivă şi literele a) şi e)-h) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la direcţia de sănătate publică teritorială, în conformitate cu normele şi instrucţiunile în vigoare;
...........................................................................................e) neasigurarea de către administraţiile unităţilor sanitare a aprovizionării permanente şi suficiente cu materiale necesare efectuării curăţeniei şi operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deparazitare şi deratizare;f) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unităţile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea şi evidenţa persoanelor infestate cu paraziţi de cap şi corp;g) neasigurarea depozitării şi păstrării produselor dezinfectante în condiţii care să prevină modificările fizico-chimice şi ale proprietăţilor biocide ale produselor;h) utilizarea în unităţile sanitare a dezinfectantelor şi antisepticelor, insecticidelor şi raticidelor neavizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei."

20. La articolul I punctul 22, după litera h) a articolului 18 se introduc literele i)-s) cu următorul cuprins:

"i) neaplicarea prevederilor programului naţional de imunizări de către personalul medico-sanitar cu atribuţii specifice în această activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului public sau privat;j) neasigurarea condiţiilor de transport, depozitare, gestionare şi utilizare a produselor biologice şi medicamentoase de uz uman şi veterinar, prevăzute de instrucţiunile producătorului;k) neasigurarea dezinfecţiei terminale în focare colective de boli transmisibile;l) nerespectarea de către persoane fizice, suspecţi şi convalescenţi de boli transmisibile, purtători sănătoşi de germeni patogeni, precum şi de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile, precum: vaccinări şi revaccinări, examene clinice şi de laborator, controale periodice ale purtătorilor de germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, tratamente profilactice sau alte măsuri epidemiologice;m) modificarea circuitelor în unităţile sanitare, fără avizul direcţiei de sănătate publică teritoriale;n) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecinţele medicale şi penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum şi neprecizarea acestor măsuri;o) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar şi administrativ al unităţilor sanitare publice sau private a măsurilor care să prevină apariţia sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistenţă medicală în aceste unităţi;p) neraportarea vaccinărilor şi revaccinărilor efectuate de unităţile sanitare, în cadrul sistemului de supraveghere a bolilor infecţioase, la direcţia de sănătate publică teritorială;q) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a lucrărilor de recondiţionare şi reparare a clădirilor unităţilor sanitare;r) refolosirea instrumentarului şi a materialelor de unică folosinţă;s) neîntreţinerea permanentă a stării de curăţenie în unităţile sanitare."

21. La articolul I punctul 23, articolul 19 se abrogă.

22. La articolul I punctul 24, literele d) şi g) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

"d) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind imunizările obligatorii, măsurile de luptă în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile şi eliberarea avizului epidemiologic;
...........................................................................................g) nerespectarea instrucţiunilor producătorului sau a recomandărilor prevăzute în avizul sanitar privind folosirea dezinfectantelor, antisepticelor, insecticidelor şi raticidelor utilizate."

23. La articolul I punctul 27, partea introductivă şi literele b) şi d) ale articolului 22 vor avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
...........................................................................................

b) utilizarea la întreţinerea curăţeniei din afara sălilor de producţie, din anexele sanitare, din curţi şi dependinţe a salariaţilor care lucrează în procesele tehnologice de producţie alimentară, la prelucrarea sau manipularea alimentelor;
...........................................................................................d) aşezarea, chiar şi provizorie, direct pe trotuar, în curţi sau pe pardoseala încăperilor a gheţii artificiale, precum şi a navetelor şi tăvilor folosite la transportul produselor de panificaţie şi de cofetărie, a laptelui şi produselor lactate, a cărnii, preparatelor din carne şi semipreparatelor culinare;"

24. La articolul I punctul 27, după litera i) a articolului 22 se introduce litera j) cu următorul cuprins:

"j) neasigurarea echipamentului de protecţie sanitară curat şi complet pentru personalul care lucrează în sectoarele de producţie, prelucrare, depozitare, transport şi desfacere a alimentelor, precum şi neutilizarea acestui echipament."

25. La articolul I punctul 28, partea introductivă şi litera b) a articolului 23 vor avea următorul cuprins:

"Art. 23. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei:
...........................................................................................

b) transportarea şi depozitarea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate împreună cu produse finite, care se consumă fără prelucrare termică şi fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;"

26. La articolul I punctul 28, după litera r) a articolului 23 se introduc literele s) şi ş) cu următorul cuprins:

"s) neetichetarea produselor alimentare preambalate, în conformitate cu normele în vigoare;ş) nemarcarea vizibilă a meselor de lucru, a fundurilor de lemn, a mânerelor de cuţit şi a spaţiilor frigorifice, pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente."

27. La articolul I punctul 29, partea introductivă şi literele g), j), m), o) şi q) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:
...........................................................................................

g) neasigurarea în toate unităţile alimentare a funcţionării corecte şi permanente a aparaturii de control şi de înregistrare a parametrilor care condiţionează salubritatea prelucrării şi păstrării materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare şi alte proceduri specifice;
...........................................................................................j) neasigurarea, în unităţile din sectorul alimentar de producţie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare, a apei curente reci pentru consum uman, corespunzătoare calitativ standardului în vigoare, şi a apei calde menajere, distribuită în condiţii igienice oriunde este necesar şi în cantităţi suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei utilajelor, mobilierului şi dotărilor;
...........................................................................................m) neasigurarea în unităţile alimentare a operaţiunilor de curăţenie, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare şi neasigurarea dotării şi aprovizionării unităţii alimentare cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru spălare şi dezinfecţie, dezinsecţie şi, după caz, deratizare;
...........................................................................................o) folosirea fără aviz sanitar a cernelurilor şi coloranţilor utilizaţi la imprimarea sau la colorarea produselor alimentare, a ambalajelor acestora, precum şi contactul direct al alimentelor cu partea imprimată a ambalajelor;
...........................................................................................q) păstrarea în vase metalice zincate sau în vase de aluminiu a alimentelor lichide şi semilichide, cu excepţia apei, a alcoolului etilic şi a grăsimilor alimentare;"

28. La articolul I punctul 30, literele a) şi i) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:

"a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafăcute sau care prezintă: I. semne organoleptice de alterare evidente; II. semne de infestare cu paraziţi şi insecte, precum şi resturi sau semne ale activităţii acestora, cu excepţia unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă sau în standardele de stat; III. semne ale contactului cu rozătoare; IV. miros şi gust, străine de natura produsului; V. gust, miros sau pete de mucegai, cu excepţia mucegaiurilor selecţionate admise; VI. conţinut de substanţe chimice neavizate sau peste limitele admise de normele de igienă în vigoare; VII. conţinut de corpi străini, cu excepţia cazurilor în care norma prevede o limită maximă admisă; VIII. conţinut de aflatoxine B1 peste limitele admise pentru seminţe şi făinuri de cereale, leguminoase uscate, seminţe oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate şi izolate proteice de vegetale şi altele; IX. conţinut microbian peste limitele admise de normele microbiologice în vigoare;
...........................................................................................i) utilizarea în compoziţia pigmenţilor destinaţi obiectelor de uz gospodăresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de mercur, plumb şi crom."

29. La articolul I punctul 31, partea introductivă a articolului 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:"

30. La articolul I punctul 32, partea introductivă şi litera e) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:

"Art. 27. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:
...........................................................................................

e) neasigurarea, în unităţile nucleare medicale, de circuite funcţionale, conform normelor sanitare în vigoare."

31. La articolul I punctul 35, partea introductivă a articolului 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:"

32. La articolul I punctul 36, partea introductivă şi literele j), l), p), q), t), u) şi v) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:

"Art. 30. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:
...........................................................................................

j) neefectuarea de către medic a examinărilor în vederea angajării şi a controalelor medicale periodice, cu respectarea normelor în vigoare;
...........................................................................................l) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examinărilor medicale în vederea angajării şi a controalelor medicale periodice;
...........................................................................................p) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care există riscul de transmitere a unor boli, precum: sectorul alimentar, zootehnic, instalaţii de alimentare cu apă potabilă, colectivităţi de copii şi alte unităţi de interes public, fără respectarea normelor în vigoare;q) neaplicarea măsurilor speciale de protecţie a tegumentului şi a mucoaselor pentru substanţele ce pot pătrunde în organism prin tegument şi mucoase intacte;
...........................................................................................t) repartizarea femeilor gravide în locuri de muncă cu expunere la unele substanţe chimice, precum: plumb, mercur, sulfură de carbon, benzen şi alte substanţe chimice toxice, precum şi la trepidaţii, radiaţii nucleare, ridicare şi purtare de greutăţi şi ortostatism prelungit;u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operaţiunilor manuale de încărcare, descărcare şi transport şi a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operaţiunile cu materiale şi produse periculoase foarte toxice şi/sau explozive;v) utilizarea tinerilor sub vârsta de 18 ani la locurile de vopsit care implică utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb şi a tuturor produselor ce conţin aceşti pigmenţi;"

33. La articolul I punctul 37, partea introductivă şi litera b) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:

"Art. 31. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei:
...........................................................................................

b) neasigurarea de către agenţii economici din sectoarele public, privat şi cooperatist a condiţiilor de bază materială pentru efectuarea unor examinări medicale complete ale angajaţilor în mediu cu noxe, conform legii;"

34. La articolul I punctul 38, partea introductivă a articolului 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei:"

35. La articolul I punctul 38, litera d) a articolului 32 se abrogă.

36. La articolul I punctul 39, partea introductivă şi literele a) şi j) ale articolului 33 vor avea următorul cuprins:

"Art. 33. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) nerespectarea de către conducătorii unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, precum şi de către administraţiile taberelor pentru copii şi tineri a normelor de igienă în vigoare specifice fiecărui obiectiv şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare referitoare la circuite funcţionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte şi anexe sanitare, întreţinerea curăţeniei şi altele;
...........................................................................................j) nerespectarea normelor de igienă în vigoare pentru unităţile alimentare, în cazul chioşcurilor cu produse alimentare din incinta şcolilor şi a unităţilor de învăţământ superior."

37. La articolul I punctul 41, partea introductivă a articolului 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:"

38. La articolul I punctul 41, partea introductivă a articolului 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 12.000.000 lei:"

39. La articolul I punctul 44, litera d) a articolului 36 va avea următorul cuprins:

"d) ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 lit. b), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d) şi art. 23 lit. s);"

40. La articolul I punctul 45, literele b) şi c) ale articolului 38 vor avea următorul cuprins:

"b) ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 lit. b), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d) şi la art. 23 lit. s);c) primarii şi împuterniciţii acestora, pentru contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. b), art. 2 lit. b) şi d), art. 3 lit. g), art. 8 lit. h), art. 11 lit. c), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d), art. 23 lit. a) şi s), art. 24 lit. l) şi art. 25 lit. a) pct. I-IV."

41. La articolul I punctul 45, după litera c) a articolului 38 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"d) personalul încadrat în funcţii asimilate celor prevăzute la lit. a) şi b) din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale ministerelor şi ale altor organe centrale cu reţea sanitară proprie, prevăzute în Legea nr. 100/1998privind asistenţa de sănătate publică, pentru contravenţiile săvârşite în cadrul unităţilor subordonate acestor ministere sau organe centrale."

42. La articolul I punctul 46, articolul 41 va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001*) privind regimul juridic al contravenţiilor."

43. La articolul I punctul 49 litera a), alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Funcţionarea unităţilor de orice fel cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă atrage retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare."

44. La articolul I punctul 49, litera c) va avea următorul cuprins: