LEGE nr.100 din 26 mai 1998 privind asistenţa de sanatate publica

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Asistenta de sanatate publica cuprinde activitati care se adreseaza comunitatii sau individului în vederea protectiei comunitare, cu scopul pastrarii si promovarii starii de sanatate a populatiei.

(2) Asistenta de sanatate publica este garantata de stat si finantata din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele asigurarilor sociale de sanatate sau din contributiile directe ale beneficiarilor, dupa caz, potrivit legii.

(3) Asistenta de sanatate publica cuprinde activitatile care se desfasoara în scopul prevenirii îmbolnavirilor, promovarii si asigurarii sanatatii populatiei, precum si al controlului aplicarii normelor de igiena, antiepidemice si de sanatate publica.

(4) Asistenta de sanatate publica este asigurata de Ministerul Sanatatii prin unitati specializate proprii sau private, conform legii.

Art. 2. - Asistenta medicala curativa se asigura în cadrul unui sistem de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, dupa cum urmeaza:

d) stabilirea vinovatiei în cadrul unei infractiuni prevazute de lege.

(2) Pastrarea confidentialitatii informatiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toti salariatii care au acces la acestea, prin activitatea pe care o desfasoara, în mod direct sau indirect.

Art. 31. - Nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (4) si (5), precum si ale art. 24, 29 si 30 atrage raspunderea contraventionala sau penala, potrivit legii, dupa caz.

Art. 32. - Pentru situatii speciale cu implicatii asupra sanatatii publice se constituie, de catre Ministerul Sanatatii, o rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide si alte materiale specifice. Normele metodologice de constituire, pastrare si utilizare a rezervei se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 33. - Ministerul Sanatatii va elabora programele nationale de sanatate publica si normele tehnice stabilite în anexe. Programele nationale de sanatate publica vor fi revizuite, anual, de catre Ministerul Sanatatii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania.

Art. 34. - Ministerele cu retea sanitara proprie vor aplica prevederile prezentei legi.

Art. 35. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 36. - La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga art. 1-15, 18, 40-49, 52-56, 82-96 si 123 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei, publicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 12 iulie 1978, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PREsEDINTELE CAMEREI DEPUTAtILOR
PAULA MARIA IVaNESCU

p. PREsEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 26 mai 1998.a) asistenta medicala primara, prin cabinete medicale de stat sau private;b) asistenta medicala de specialitate, prin cabinete medicale, spitale, centre de diagnostic si tratament, centre de sanatate sau alte unitati de profil, de stat sau private.

Art. 3. - Activitatea de recuperare medicala se organizeaza la toate nivelurile de acordare a asistentei medicale, precum si prin institutii specializate.

Art. 4. - Asistenta medicala de urgenta se asigura la toate nivelurile de asistenta medicala, precum si prin unitati destinate acestui scop.

Art. 5. - Unitatile de asistenta sociala în care se acorda asistenta medicala sunt: cresele, leaganele de copii si caminele-spital.

Art. 6. - Asistenta medicala de hemotransfuziologie sau alte servicii si prestatii autorizate se asigura prin unitati specializate în acest scop.

Art. 7. - Activitatile medicale prevazute la art. 2, 3 si 4 se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de sanatate, conform prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, iar cele de la art. 1 alin. (3) si (4), art. 5 si 6 se finanteaza de la bugetul de stat, de la bugetele locale, precum si din contributiile directe ale beneficiarilor, dupa caz, potrivit legii.

CAPITOLUL II
Autoritatile din domeniul asistentei de sanatate publica

Art. 8. - Ministerul Sanatatii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea centrala din domeniul asistentei de sanatate publica.

Art. 9. - Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt unitati descentralizate ale Ministerului Sanatatii, cu personalitate juridica, reprezentand autoritatea de sanatate publica la nivel local. În mod similar se pot organiza directii de sanatate publica în cadrul ministerelor cu retea de sanatate proprie, care colaboreaza cu unitatile descentralizate ale Ministerului Sanatatii.

Art. 10. - (1) Institutele de sanatate publica din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, precum si Institutul de Management al Serviciilor de Sanatate sunt institutii publice, cu personalitate juridica, care se organizeaza de catre Ministerul Sanatatii, în scopul de a îndeplini rolul de for tehnic si profesional al Ministerului Sanatatii, pentru elaborarea si fundamentarea stiintifica si profesionala a strategiilor specifice de politica sanitara a Ministerului Sanatatii.

(2) Institutele mentionate la alin. (1) vor elabora propuneri metodologice pentru programele nationale de sanatate publica, împreuna cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si cu Colegiul Medicilor din Romania, pentru realizarea acestor programe.

Art. 11. - Centrul de Calcul si Statistica Sanitara este institutia de specialitate din structura Ministerului Sanatatii, finantata de la bugetul de stat, care are ca principala atributie organizarea sistemului informational si informatic al activitatii de ocrotire a sanatatii populatiei.

CAPITOLUL III
Atributiile autoritatilor din domeniul asistentei
de sanatate publica

Art. 12. - Ministerul Sanatatii, ca autoritate centrala în domeniul asistentei de sanatate publica, are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza norme de organizare si functionare a unitatilor care asigura asistenta de sanatate publica;b) organizeaza si finanteaza programele nationale de sanatate publica, prevazute în anexa nr. 1;c) aproba normele tehnice cuprinse în programele nationale de sanatate publica, prevazute în anexa nr. 2;d) elaboreaza norme privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat;e) împuterniceste personalul sanitar care urmeaza sa îndeplineasca sarcinile de inspectie sanitara de stat;f) participa la acreditarea unitatilor sanitare care presteaza servicii pentru autoritatile din domeniul asistentei de sanatate publica;g) înfiinteaza si desfiinteaza filiale ale institutelor din domeniul asistentei de sanatate publica de interes national sau local;h) organizeaza sistemul informational din domeniul asistentei de sanatate publica si modul de raportare a datelor pentru cunoasterea starii de sanatate a populatiei;i) prezinta rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sanatate a populatiei tarii;j) fundamenteaza necesarul de resurse financiare pentru asistenta de sanatate publica;k) reprezinta statul roman în relatiile cu organismele internationale din domeniul sanatatii publice;l) tipareste si gestioneaza legitimatiile nominale pentru persoanele împuternicite sa exercite inspectia sanitara de stat.

Art. 13. - (1) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt institutii publice cu personalitate juridica, care îsi desfasoara activitatea pe plan local, în scopul realizarii politicilor si programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a inspectiei sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de sanatate, precum si a planificarii si derularii investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

(2) Regulamentul de functionare si organigrama directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti se aproba de catre Ministerul Sanatatii.

Art. 14. - Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti organizeaza si controleaza punerea în aplicare a programelor nationale de sanatate publica cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 15. - Directiile de sanatate publica organizeaza si supravegheaza activitatea de medicina preventiva din teritoriul judetului si, respectiv, al municipiului Bucuresti, îndeplinind urmatoarele activitati:

a) cerceteaza si evalueaza starea de sanatate a populatiei, studiaza calitatea factorilor de mediu si stilul de viata, în vederea prevenirii îmbolnavirilor si promovarii sanatatii;b) informeaza populatia si autoritatile administratiei publice locale despre factorii de risc asupra sanatatii din mediul înconjurator si despre masurile care vor fi aplicate pentru reducerea riscurilor de îmbolnavire si de prevenire a unor îmbolnaviri cauzate de factorii de mediu;c) emit avize si autorizatii sanitare de functionare, solicitate, potrivit legii, pentru obiective economice sau social-culturale care urmeaza a fi amplasate, construite sau amenajate în teritoriu, potrivit normelor aprobate de Ministerul Sanatatii;d) efectueaza determinari pentru supravegherea poluarii aerului, a apei, a solului, a poluarii sonore a zonelor de locuit si a locurilor de munca;e) organizeaza depistarea bolnavilor cu boli infectioase, supravegherea contactilor, luand masuri de aplicare a tratamentului necesar;f) organizeaza si supravegheaza realizarea, pe baza calendarului national, a vaccinarilor obligatorii si a celor facultative, cu respectarea normelor tehnice de vaccinare;g) analizeaza morbiditatea din teritoriu cauzata de boli infectioase si transmit Ministerului Sanatatii rapoarte periodice, conform normelor stabilite de acesta, avand dreptul sa instituie carantina pe raza teritoriului, în cazurile în care se impune o asemenea masura;h) organizeaza, îndruma si controleaza activitatea de depistare, tratament si prevenire a bolilor cu transmitere sexuala, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sanatatii;i) asigura depistarea infectiilor HIV, HBV, HCV si a altor infectii virale transmise prin sange si controleaza aplicarea normelor legale în vigoare pentru asistenta medicala si tratament corect;j) organizeaza depistarea bolnavilor de tuberculoza, supravegheaza tratamentul bolnavilor si al contactilor, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sanatatii, si raspund de realizarea programului de prevenire a tuberculozei;k) organizeaza, îndruma si controleaza activitatea de depistare a bolilor profesionale si supravegheaza tratamentul bolnavilor, potrivit normelor stabilite de Ministerul Sanatatii;l) organizeaza, potrivit normelor Ministerului Sanatatii, depistarea precoce a tumorilor maligne, a unor boli cronice, cum sunt: diabetul zaharat, bolile cardiovasculare, bolile psihice, bolile renale etc., stabilite în programele nationale de sanatate publica, si raspund de realizarea masurilor cuprinse în programe;m) initiaza, proiecteaza si implementeaza programe locale de sanatate publica.

Art. 16. - În colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de învatamant si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, directiile de sanatate publica teritoriale organizeaza actiuni de educatie pentru sanatatea populatiei.

Art. 17. - Directiile de sanatate publica teritoriale controleaza respectarea conditiilor de igiena, potrivit anexei nr. 2, si a normelor de aplicare elaborate de Ministerul Sanatatii.

Art. 18. - Directiile de sanatate publica teritoriale coordoneaza serviciile de salvare din teritoriu, organizeaza si coordoneaza asistenta medicala în caz de calamitati, catastrofe si situatii deosebite.

Art. 19. - În colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania, directiile de sanatate publica teritoriale supravegheaza asistenta de medicina legala în teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 20. - Directiile de sanatate publica teritoriale organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale, întocmesc rapoarte care sunt puse la dispozitie Ministerului Sanatatii si autoritatilor locale, potrivit legii, respectandu-se confidentialitatea datelor referitoare la persoane.

Art. 21. - La cererea unor persoane fizice sau juridice, directiile de sanatate publica teritoriale efectueaza servicii privind sanatatea publica, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 22. - Institutele de sanatate publica, precum si Institutul de Management al Serviciilor de Sanatate sunt institutii publice cu personalitate juridica, care îsi desfasoara activitatea pe baza unui statut si a unei organigrame aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, si au urmatoarele atributii:

a) asigura fundamentarea stiintifica a politicii sanitare si a strategiilor din domeniul prevenirii îmbolnavirilor, promovarii si apararii sanatatii populatiei;b) efectueaza studii în domeniul sanatatii publice si al conducerii sistemului de sanatate;c) elaboreaza proiecte de norme, metodologii si instructiuni privind sanatatea publica;d) asigura consultanta de specialitate si colaboreaza cu autoritatile publice, cu celelalte unitati sanitare, inclusiv de asistenta medicala primara, cu institutiile de învatamant medical universitar, în domeniul asigurarii sanatatii publice;e) colaboreaza cu organizatiile si institutiile internationale care desfasoara activitati de sanatate publica;f) participa la procesul de învatamant medical de specializare si perfectionare în domeniul sanatatii publice si al managementului serviciilor de sanatate;g) institutele medicale de specialitate efectueaza examene clinice si expertize medicale, elibereaza certificate cerute de autoritatile publice, precum si de catre persoane fizice sau juridice, si efectueaza expertize sanitare în unitatile economice si în institutiile publice;h) efectueaza expertize, asigura asistenta tehnica si realizeaza servicii, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice, pentru produsele care sunt supuse obligatiei de înregistrare si autorizare, precum si la cerere, în domeniile de competenta specifice.

CAPITOLUL IV
Exercitarea inspectiei sanitare de stat

Art. 23. - (1) Exercitarea inspectiei sanitare de stat se realizeaza de catre persoane împuternicite de Ministerul Sanatatii.

(2) Activitatea de inspectie sanitara de stat este finantata de la bugetul de stat, din fondurile alocate Ministerului Sanatatii.

(3) Responsabilitatea organizarii, precum si coordonarea activitatii inspectiei sanitare de stat se realizeaza de catre secretarul de stat desemnat prin ordin al ministrului sanatatii.

(4) Persoanele împuternicite de catre Ministerul Sanatatii pentru exercitarea inspectiei sanitare de stat au urmatoarele obligatii:

a) sa solicite unitatilor controlate documentele si informatiile necesare evaluarii riscurilor pentru sanatate, precum si înlaturarea deficientelor de igiena constatate;b) sa dispuna suspendarea temporara a activitatii pana la remedierea deficientelor, precum si retragerea autorizatiei sanitare de functionare;c) sa dispuna suspendarea lucrarilor de constructii, montaj, amenajari, în cazul în care nu se respecta clauzele stabilite prin avizul sanitar sau în normele de igiena;d) sa opreasca sau sa conditioneze darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igiena, precum si folosirea obiectelor, a materialelor sau a substantelor care, prin natura sau prin modul lor de utilizare, pericliteaza sanatatea populatiei;e) sa recolteze probe necesare evaluarii riscului pentru sanatate;f) sa dispuna masuri speciale pentru bolnavii, suspectii si contactii de boli transmisibile sau purtatorii de germeni patogeni, precum si alte masuri cu caracter obligatoriu pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile si profesionale;g) sa opreasca folosirea preparatelor biologice, de diagnostic, profilaxie, tratament, care se dovedesc necorespunzatoare sau nocive sanatatii;h) sa constate si sa sanctioneze contraventiile privind normele de igiena, conform legii;i) sa participe la alte activitati specifice, impuse de riscul deteriorarii starii de sanatate a populatiei.

(5) Inspectorii sanitari de stat au dreptul sa intre în unitati de orice tip din raza lor de activitate si în locuinte particulare numai cu acordul celor care ocupa locuinta sau cu autorizarea procurorului, pentru efectuarea controlului sanitar sau pentru instituirea masurilor de prevenire si combatere a bolilor transmisibile.

(6) Concluziile activitatii desfasurate, abaterile de la normele legale constatate, recomandarile si termenele de înlaturare a deficientelor, precum si alte masuri legale aplicate sunt consemnate în procese-verbale sau acte legale de sanctionare si sunt comunicate celor în cauza, respectiv sunt raportate Ministerului Sanatatii sau Guvernului, dupa caz.

Art. 24. - Cetatenii, precum si conducatorii de unitati sunt obligati sa respecte întocmai normele de igiena si sanatate publica, sa ofere informatiile solicitate si sa aplice masurile stabilite privind instituirea conditiilor pentru prevenirea îmbolnavirilor si pentru promovarea sanatatii individului si a populatiei.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 25. - Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti se vor înfiinta pana la data de 1 ianuarie 1999 prin reorganizarea actualelor directii sanitare judetene si inspectorate de sanatate publica, conform normelor elaborate de Ministerul Sanatatii.

Art. 26. - Pentru servicii de asistenta de sanatate publica, efectuate la cererea unor persoane fizice si juridice, se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.

Art. 27. - Veniturile proprii constituie surse extrabugetare care se folosesc în conditiile legii.

Art. 28. - Agentii economici si celelalte persoane juridice sunt obligate sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru:

a) efectuarea examenului medical la angajarea în munca si a controlului periodic, conform normelor de sanatate publica si securitate în munca;b) aplicarea normelor legale de igiena;c) aplicarea masurilor de igiena, dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica.

Art. 29. - Orice persoana aflata pe teritoriul Romaniei are obligatia sa se supuna masurilor de prevenire si combatere a bolilor transmisibie, sa respecte si sa aplice normele de igiena.

Art. 30. - (1) Informatiile privind sanatatea persoanelor se pastreaza la directiile de sanatate publica teritoriale, precum si la Centrul de Calcul si Statistica Sanitara si, dupa caz, la institutele de sanatate publica si pot fi folosite în scopul întocmirii rapoartelor statistice nenominalizate, în vederea evaluarii starii de sanatate a populatiei. Folosirea în alte scopuri a informatiilor înregistrate se poate admite numai daca este îndeplinita una dintre urmatoarele conditii:

a) exista o dispozitie legala în acest sens;b) acordul persoanei în cauza;c) datele sunt necesare pentru prevenirea îmbolnavirii unei persoane sau a comunitatii, dupa caz;